SoulFlowers

NL

Moeder Meera:

‘Licht komt op zijn eigen manier. Het Licht doet zich spontaan voor, zoals het openen van een bloem…’
Uit: Antwoorden 2, Moeder Meera

Het resultaat, de weerslag hiervan heeft o.a. geresulteerd in de serie met als titel ‘Soulflowers’ Bloemen die zich aan mij manifesteerden, als zijnde niet van hier, een plaats buiten ‘tijd en ruimte’… Voor mij persoonlijk voelde het ook als het openen ahw. van de Chakra’s. (zie de kleurvolgorde van de laatste werken in soulflowers 2

Ze worden aangeboden aan een Ieder die er van wil genieten,

Jan Westerhof.

Geestelijke Bloemen

“Toen hij zich scherper instelde zag hij de schimmen van mensen, onnoembaar vele geestelijke wezens.
Hij voelde een heilig ontzag voor hen. Ze waren als kinderen…, in hun armen droegen ze Geestelijke Bloemen zo wit als sneeuw…
Zulke bloemen zag je niet op aarde. Ze waren doorschijnend en straalden een krachtig licht uit.
Deze bloemen vertegenwoordigden hun innerlijk bezit. Het waren sferenbloemen uit hun geestelijke woning.
Hij zag ze nu in alle kleuren, iedere bloem was tot schoonheid gekomen. En ze waren door innerlijk strijd en leed tot volle schoonheid gekomen.
Door de daardoor verkregen kracht voedde de geest zijn omgeving. Daardoor groeide en bloeide alles en tegelijkertijd waren deze mensen zelf zover gekomen.
Dit waren de vruchten van hun arbeid. Op aarde hadden zij daaraan gewerkt en in de sferen was dit hun innerlijk bezit geworden.
Deze bloemen waren voor de Christus, en dit geschenk werd aanvaard, want mede door de grote liefde die zij in zich droegen, was dit tot stand gekomen.
Aan de voeten van Christus wilden zij hun innerlijke geschenken neerleggen…
Ik weet nu dat alles Liefde is…

Uit: Het Ontstaan van het Heelal van Jozef Rulof

“… Zo hebt u ook deze les – de splitsing van de ziel en de pijn van de afscheiding – tot in het kleinste detail geschapen teneinde weer op zoek te gaan naar de eenheid en de bron binnen uzelf, die er zo naar verlangt om zich te manifesteren. Diep van binnen weet u dat u een verborgen Bloem bent die zich wil ontvouwen …”

Uit: Lering 21: De Tweelingzielen, van Maria Magdalena en de SchijnHeiligen. Karel en Caroline van Huffelen

EN

Mother Meera:

‘Light comes in its own way. The Light happens spontaneously, like the opening of a flower…’
From: Answers 2. Mother Meera

The result, the repercussion, has led among other things in the series with the title ‘Soul flowers’. Flowers which revealed themselves to me as being not from here, from a place outside of time and space. For me personally it also felt like the opening of the chakras as it were. (See the order of colors in the last paintings in soul flowers 2).

They are presented to everybody who likes to enjoy them,

Jan Westerhof

Spiritual Flowers

‘When he focused more clearly, he saw the shadows of people, untold many spiritual beings. He felt a great awe for them. They were like children…, in their arms they had Spiritual Flowers as white as snow… Such flowers you didn’t see on earth. They were transparent and emitted a powerful light. These flowers represented their inner possession. They were flowers from their spiritual home in the spheres. He now saw them in all colors; every flower had come to beauty. And inner struggle and grief had brought them to full beauty. By the power thus obtained spirit fed its surroundings. That caused everything to grow and flower and at the same time these people had come so far themselves. These were the fruits of their work. On earth they had worked on it and in the spheres this had become their inner possession. These flowers were for the Christ and this gift was accepted, for this had also come about because of the great love they had in themselves. At the feet of Christ they wanted to lay down their inner gifts… Now I know that everything is Love…

From: Het Ontstaan van het Heelal [The Origin of the Universe] by Jozef Rulof

‘…So you also have created this lesson – the split of the soul and the pain of separation – in minute detail in order to look for the unity and the source within yourself who longs so much to manifest yourself. Deep inside you know that you are a hidden flower which wants to unfold…’

From: Teaching 21: De Tweelingzielen, van Maria Magdalena en de SchijnHeiligen [The Twin souls, from Maria Magdalena and the Hypocrites] by Karel and Caroline van Huffelen

Stuur een email

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een mail en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.